Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 | BEGRIPSOMSCHRIJVING

 1. ‘Boulderhal Roest’ is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Marsweg 10 te Zwolle, statutair gevestigd te Zwolle.
 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Boulderhal Roest.

ARTIKEL 2 | VEILIGHEID

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vóór gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van deHuisregels, veiligheidsregels en Algemene Voorwaarden van Boulderhal Roest welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 4. De veiligheidsregels staan omschreven in de ‘Huisregels‘.

ARTIKEL 3 | TOEGANG

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee Huis- en veiligheidsregels en de Algemene Voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.
 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
 3. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Boulderhal Roest, met uitzondering van jeugdleden onder  toezicht van een volwassene.
 4. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent. 
 5. Één volwassene mag over maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar toezicht houden. Ze dienen zich als groep door de zaal te verplaatsen en de volwassenen moet altijd in de directe nabijheid van de kinderen blijven.
 6. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
 7. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 8. Boulderhal Roest is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekduur te beperken.
 9. Strippenkaarten zijn 2 jaar geldig vanaf datum van aankoop.
 10. Automatische incasso van de abonnementen vindt plaats rond de 27ste van iedere maand. Er vind van deze afschrijving geen vooraankondiging plaats.De minimale termijn van het abonnement bedraagt 3 maanden. De opzegtermijn 1 maand.
 11. Boulderhal Roest behoudt zich het recht voor om periodiek een prijswijziging door te voeren na een voorafgaande kennisgeving via email.

ARTIKEL 4 | VERWIJDERING EN UITSLUITING

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Boulderhal Roest niet houden aan de Algemene Voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften en/of Huisregels en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
 2. Bij herhaling kan Boulderhal Roest besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

ARTIKEL 5 | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Boulderhal Roest is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is Boulderhal Roest ooit aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen (boulder) materialen.
 2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze Algemene Voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften en/of Huisregels leiden tot enige aansprakelijkheid van Boulderhal Roest.
 3. Personeelsleden van Boulderhal Roest zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Boulderhal Roest geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 4. Boulderhal Roest aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Boulderhal Roest geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Boulderhal Roest kan worden toegerekend.
 5. Boulderhal Roest levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Boulderhal Roest is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 6. Indien Boulderhal Roest op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Boulderhal Roest is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Boulderhal Roest niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Boulderhal Roest, is de aansprakelijkheid van Boulderhal Roest beperkt tot maximaal €10.000,- per gebeurtenis.

ARTIKEL 6 | TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Boulderhal Roest is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden

 1. De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op vooraf geboekte cursussen en groepen zoals scholen, bedrijven en familieuitjes.
 2. Bij een annulering of aanpassing op de vooraf overeengekomen boeking van minder dan 4 dagen voor aanvang van de boeking zal de volledige prijs in rekening gebracht worden

 

TERMS & CONDITIONS

ARTICLE 1 | DEFINITIONS

 1. ‘Boulderhal Roest’ is the trade name of the sports facility that operates at Marsweg 10 in Zwolle, officially registered in Zwolle.
 2. Visitors are all individuals that make use of the facility described above.
 3. Active visitors are visitors that make use of the sports facilities on offer.
 4. Active visitors are registered as members of Boulderhal Roest.

ARTICLE 2 | SAFETY

 1. Active visitors are obliged to make themselves aware of the Rules & Regulations and the Terms & Conditions of Boulderhal Roest, which are available at the entrance, the front desk and in the direct vicinity of the boulder walls, before using the sports facilities. Should these rules or the manner of compliance be unclear for any reason, the visitor accepts responsibility for obtaining clarification by reporting to the staff members present before making use of the facilities on offer.
 2. Active visitors agree to use the available facilities only if they are in optimal health and their physical condition is sufficient to undertake the sporting activities offered.
 3. Active visitors agree that when using the facilities on offer they will not only have regard for their own safety but also that of others.
 4. The safety rules are described in ‘Rules & Regulations’.

ARTICLE 3 | ADMISSION 

 1. Every active visitor wishing to use the sports facilities on offer must register at the front desk upon their first visit, and thereby declares that they agree to the Rules and Regulations and the Terms and Conditions and if required will be given a copy of the completed registration form.
 2. Every active visitor always reports to the front desk before undertaking any sports activities.
 3. Children under the age of 6 are not permitted on the mats or the boulder walls and are therefore not permitted to actively participate in the sports activities at Boulderhal Roest, apart from youth members accompanied by an adult.
 4. Active visitors aged from 6 to 12 years will be granted access to the bouldering facilities only under direct supervision of at least one adult visitor who signed the registration form.
 5. One adult may supervise a maximum of 2 children under 12 years of age. They must move around the gym as a group and the adults must always remain in the immediate vicinity of the children.
 6.  Independent bouldering is permitted from the age of 12.
 7. Every visitor must be able to provide identification.
 8. Boulderhal Roest is entitled to independently determine the opening hours and to limit the duration of a visit.
 9. ‘Multiple Entrance’ cards are valid for 1 year from date of purchase.
 10. Pre Authorized debit collection of the subscription takes place around the 27th of each month. No notice will be given of this write-off. The minimum term of the membership is 3 months. The notice period 1 month.
 11. Boulderhal Roest preserves the right to periodically change prizes after notification through email.

ARTICLE 4 | REMOVAL AND EXCLUSION

 1. Visitors who, in the opinion of the staff of Boulderhal Roest, fail to comply with the Terms & Conditions and/or safety rules and/or Rules & Regulations and/or behave in such a way that endangers order, concentration or safety, can immediately be removed from the premises.
 2. Upon repetition of such behaviour, Boulderhal Roest can apply exclusion. The removed or excluded visitor is not entitled to reimbursement of membership or admission fees.

ARTICLE 5 | LIABILITY

 1. Boulderhal Roest is never liable for damage suffered by visitors as a result of loss or theft in or around the premises. Boulderhal Roest is also never liable for damage to or inflicted by visitors (partly) as a result of diminished physical condition or health of the visitor or through defects and/or deficiencies in the visitor’s own bouldering materials.
 2. Nor can damage resulting from the visitors’ infringement of these Terms & Conditions and/or Rules & Regulations lead to any kind of liability for Boulderhal Roest.
 3. Boulderhal Roest members of staff are, barring training of the visitor, not responsible for any kind of supervision of the safety of the visitor, and as such Boulderhal Roest accepts no liability in this respect.
 4. Boulderhal Roest accepts liability for damage or injury to visitors that is proven to result from a defect in materials provided by Boulderhal Roest, except in the event that this material defect cannot be attributed to Boulderhal Roest.
 5. In some cases, Boulderhal Roest provides services in the form of training; Boulderhal Roest is not liable for any damage or injury resulting from actions or negligence of subordinates, that are wholly or partially attributable to said subordinates, except in the event of intent or gross negligence of the subordinate.
 6. Should Boulderhal Roest be liable in any way, said liability can only lead to compensation to the extent that it is covered by the insurance policy of Boulderhal Roest and up to the maximum amount that could be awarded by the insuring party. Should the insuring party of Boulderhal Roest, notwithstanding the insurance cover, fail to award payment to the injured party or should the insuring party not be obliged to award payment based on a culpable shortcoming of Boulderhal Roest that is not covered by the insurance policy, the liability of Boulderhal Roest is limited to a maximum of € 10,000 per incident.

ARTICLE 6 | APPLICATION OF TERMS AND CONDITIONS

 1. These general Terms & Conditions are valid from the date shown below, which corresponds with the time of publication. Boulderhal Roest is entitled to amend these Terms & Conditions at any time. The new conditions then come into force immediately after publication and can in no way affect the previously defined rights of the visitor, except in the case of renewed membership or after membership has ended.

Article 7 | Cancellation policy

 1. The cancellation policy applies to pre-booked courses and groups such as schools, companies and kids parties.
 2. In case of a cancellation or adjustment to the pre-agreed booking less than 4 days before the start of the booking, the full price will be charged.

Boulderhal Roest, 03-2022